Нашата компания

Дейността на „Евро Импекс“ ЕООД се осъществява съобразно всички изисквания на РИОСВ към Министертво на околната среда и водите. За целта дружеството има издадени разрешителни документи за събиране, транспортиране, временно съхранение и предварително третиране на       отпадъци от опаковки, твърди и едрогабаритни отпадъци, както и за работа с вторични суровини. Евро Импекс притежава и удостоверение като администратор на лични данни. Като допълнителна гаранция за предлаганите услуги, дружеството има издадени международни сертификати за качество ISO 9000, ISO 14 000, OHSAS 18 000.

iso9001
ISO-14001
ISO 14001
data-protection
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}