Извозване на разделно събрани отпадъци

Евро Импекс: Начало / Дейности / Извозване на разделно събрани отпадъци

БЪРЗО, ЛЕСНО И РЕНТАБИЛНО

„Евро Импекс“ ЕООД предлага следните услуги за своите клиенти:

  • Разполагане и обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци.
  • Разполагане и обслужване на контейнери за събиране на твърди битови отпадъци.
  • Изготвяне на график за извозванията на контейнерите съобразен с нуждите на клиента.
  • Изкупуване на рециклируемите суровини, събрани в контейнерите за разделно събиране.

Евро Импекс е основен доставчик на услуги за  управление на отпадъците за търговски вериги и магазини. Дружеството е водещо в сферата на управление на отпадъците и работи в тясно сътрудничество с този сектор. Ние сме разработили различни пакети от услуги целящи високо ниво на обслужване, корпоративна отговорност и контрол на разходите. В дейността ни е взето под внимание въздействието на съществуващото законодателство за сектора и предизвикателствата на бъдещите нормативни промени. Събирането на отпадъците разделно и предаването им за рециклиране е отговорност на всеки един бизнес в днешно време.

  • Рециклирането намалява общия обем на депонирани отпадъци, което удължава живота на сметищата и така се опазва околната среда и се изразходват по-малко средства.
  • Рециклирането намалява разходите на всеки един участник по веригата от производство на стоки до пласирането им на крайния потребител.
  • Рециклирането намалява нуждата от добив на суровини – дървесина, петрол, руда, пясък, природен газ. Спестява и огромни количества вода и елекрическа енергия.
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}